bảo vệ môi trường

Dell khởi động chương trình tái chế máy cũ tại Việt Nam

  • 02/07/2016 10:13

Người dùng sở hữu sản phẩm Dell cũ chỉ cần đến địa điểm thu hồi, cung cấp thông tin để tái chế máy cũ theo đúng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Theo Hiệp hội bảo vệ môi trường (EPA), những đồ điện tử tiêu dùng như TV, máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com