Chrome OS
Ứng dụng Android sắp đổ bộ lên Chrome OS

Ứng dụng Android sắp đổ bộ lên Chrome OS

  • 20/05/2016 09:22

Google xác nhận Chrome OS sẽ hỗ trợ các ứng dụng được viết trước đó cho nền tảng Android, và cũng sẽ có một dịch vụ tương tự Play Store cho hệ điều hành dành cho máy tinh này.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com