Linux

Microsoft hỗ trợ Linux quá trễ

Microsoft hỗ trợ Linux quá trễ

  • 07/04/2016 13:57

Microsoft luôn chậm chân đến các bữa tiệc công nghệ. Nhưng lần này thì không giống như những lần trước đây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com