1-2-3PDFConverter

1-2-3PDFConverter

1-2-3PDFConverter

  • 15/07/2015 15:15

1-2-3PDFConverter giúp bạn thực hiện chuyển đổi file PDF thành một file Word chỉ qua 3 bước thiết lập như chính tên gọi của chương trình này vậy.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com