50languages

Learn 50 languages

Learn 50 languages

  • 08/08/2015 00:34

50languages gồm có 100 bài học cung cấp vốn từ vựng cơ bản những cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ có thể học cách nói các câu ngắn một cách trôi chảy với các tình huống trong cuộc sống thực tế mà không cần có sẵn kiến thức.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com