6 Wunderkinder GmbH

Wunderlist: To-Do List & Tasks

Wunderlist: To-Do List & Tasks

  • 08/08/2015 00:17

Sắp xếp các tác vụ, đồng bộ chúng giữa các thiết bị, chia sẻ danh sách với bất kì ai bằng ứng dụng Wunderlist Task Manager. Ứng dụng này sẽ giúp thiết bị của bạn làm việc hiệu quả hơn. Sắp xếp danh sách việc cần làm ngay lập tức và đồng bộ chúng với tài khoản trên trang chủ của ứng dụng này. Hiển thị và chỉnh sửa các tác vụ trên Windows, Mac, iPhone, iPad và trên web. Hàng trăm ngàn người trên thế giới đã sử dụng Wunderlist mỗi ngày.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com