Aashish Patil

Daily Tasks (To Dos)

Daily Tasks (To Dos)

  • 08/08/2015 02:16

Daily Tasks for iOS là ứng dụng quản lý danh sách To Do thông minh và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com