Abdullah Faza

Labeeb

Labeeb

  • 07/08/2015 08:54

Labeeb for iOS cung cấp tiện ích đơn giản và hiệu quả để tìm kiếm các ứng dụng trong App Store.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com