Acadoid Developer

LectureNotes (Trial Version)

LectureNotes (Trial Version)

  • 09/08/2015 18:10

LectureNotes là ứng dụng Android cho phép tạo ghi chú và viết nháp ngay trên màn hình, đặc biệt là với chiếc bút cảm ứng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com