Acetools

Ace Translator

Ace Translator

  • 22/07/2015 15:50

Ace Translator là chương trình dễ sử dụng cho công cụ dịch thuật đa ngôn ngữ hàng ngày của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com