ADiOS

WebExtract for iPad

WebExtract for iPad

  • 05/08/2015 06:53

WebExtract for iPad là trình duyệt web độc đáo, cho phép trích một phần nội dung trang web và chia sẻ qua Email chỉ bằng một cú click.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com