Adolix

Adolix Split & Merge PDF

Adolix Split & Merge PDF

  • 18/07/2015 09:47

Adolix Split & Merge PDF sẽ mang đến cho bạn giải pháp chia nhỏ file PDF và ghép nối nhiều file PDF riêng lẻ thành một file duy nhất hoàn toàn đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com