Adrosoft

AD Stream Recorder

AD Stream Recorder

  • 30/07/2015 15:37

AD Stream Recorder là phần mềm ghi âm hữu ích, có thể ghi và mô phỏng lại các đoạn âm thanh streaming trên internet, âm thanh trong film và các đoạn nhạc .


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com