Affle Pte Ltd

Pinch iMessenger

Pinch iMessenger

  • 06/08/2015 23:39

Pinch iMessenger for iOS là dịch vụ miễn phí, dễ sử dụng, hỗ trợ đa nền tảng, làm thay đổi cách thức tương tác với bạn bè cho người dùng iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com