AgileTouch

WikiTouch

WikiTouch

  • 07/08/2015 11:41

WikiTouch for iOS là ứng dụng tạo, tổ chức và chia sẻ ghi chú trên iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com