airG

airG – Meet New Friends

airG – Meet New Friends

  • 09/08/2015 05:42

Cùng gặp gỡ những người bạn mới và kết nối không giới hạn trên airG.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com