AirPhoto

AirPhotoViewer lite

AirPhotoViewer lite

  • 08/08/2015 13:14

AirPhotoViewer là trình xem ảnh qua WiFi, hỗ trợ người dùng xem ảnh trực tiếp từ máy tính mà không cần đồng bộ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com