aiSoftware

Camera Filters!

Camera Filters!

  • 08/08/2015 22:04

Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng nhiều bộ lọc phong phú trong ứng dụng Camera Filters! for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com