AJSystems

Win Mail Backup

Win Mail Backup

  • 24/06/2015 10:20

Win Mail Backup là ứng dụng sao lưu folder email, chữ ký, văn phòng, các rule wizard,…Cung cấp phương pháp sao lưu đối với Outlook Express, Windows Mail.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com