AKAON

Planner S (Social Diary)

Planner S (Social Diary)

  • 08/08/2015 02:37

Planner S for iOS là ứng dụng nhật ký xã hội tiện dụng, hỗ trợ người dùng lập kế hoạch cho công việc và mục tiêu miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com