Ako Software Ltd.

Spelling Notebook Free

Spelling Notebook Free

  • 13/03/2016 06:02

Spelling Notebook Free for iOS là ứng dụng sổ tay từ vựng tiếng Anh thông dụng và miễn phí trên iPhone/iPad, cho phép người dùng tự học từ vựng tiếng Anh tại nhà một cách hiệu quả.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com