AkostaApps

SMS Signature

SMS Signature

  • 08/08/2015 12:14

SMS Signature cho phép bạn tạo ra các mẫu tin nhắn SMS và có thể truy cập dễ dàng thông qua widget.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com