AKS-Labs

Compare PDF

Compare PDF

  • 15/07/2015 08:32

Compare PDF giúp bạn so sánh nội dung hai file PDF với độ chính xác tuyệt đối, dựa trên ba kiểu so sánh: Word by word, Char by char và By keywords.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com