Akshay Chordiya

Automaton Locker-Smarter lock

Automaton Locker-Smarter lock

  • 10/08/2015 04:53

Automaton Locker for Android tập trung vào việc tự động hóa thiết bị bằng cách biến việc khóa và mở khóa thiết bị trở nên đơn giản và kỳ diệu hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com