Alex Kaul

Mail Box Dispatcher

Mail Box Dispatcher

  • 24/06/2015 09:12

Mail Box Dispatcher sử dụng cơ chế lọc theo địa chỉ người gửi, từ khóa nội dung, kiểm tra tiêu đề thư trên máy chủ hay xem trước nội dung thư ở dạng text.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com