Alex Tau

Phranslator HD

Phranslator HD

  • 05/08/2015 12:05

Phranslator HD for iPad là ứng dụng biên dịch đa ngôn ngữ tiện ích, chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí cho máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com