Alexander Dr. Rieger

Poster Shine Pro – posterize your photos

Poster Shine Pro – posterize your photos

  • 08/08/2015 21:14

Poster Shine Pro for iOS – phần mềm tạo ảnh áp-phích độc đáo cho iPhone/iPad. Hiệu ứng tạo ảnh bóng sẽ làm cho hình ảnh của bạn trông như một tấm áp phích in chỉ với một vài màu sắc.



Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com