Alexander Rudenko

Zip Browser

Zip Browser

  • 07/08/2015 05:22

Zip Browser 1.5.1 là một trong các ứng dụng đơn giản nhất cho phép người sử dụng xem nội dung các tập tin ZIP (gồm các tập tin có cả mật khẩu bảo vệ). Bên cạnh đó bạn cũng có thể xem trước nội dung tập tin và email cá nhân ngay trong chương trình. Ứng dụng này tương thích với iPhone và iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com