Alexey Yakovenko

DeaDBeeF Player

DeaDBeeF Player

  • 09/08/2015 01:41

DeaDBeeF Player for Android là ứng dụng Player có thể chạy rất nhiều định dạng file và radio online.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com