AliveMedia

Alive Flash Slideshow Maker

Alive Flash Slideshow Maker

  • 25/07/2015 09:57

Alive Flash Slideshow Maker – công cụ xây dựng slideshow chuyên nghiệp. Công cụ biến hình ảnh của bạn thành trình chiếu Flash (SWF) với nhạc nền và hiệu ứng


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com