AlonSYS

c

c

  • 05/08/2015 15:14

Alon Video Joiner là phần mềm muốn ghép nối video lại với nhau để ghi lên đĩa, xem trên điện thoại…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com