AlonTech

ClassShare Schedule

ClassShare Schedule

  • 09/08/2015 18:36

Bạn đang tìm kiếm ứng dụng lịch cho mọi thành viên trong lớp cùng tham gia? Bạn cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải cập nhật thông tin về lịch học, sắp xếp và lên lịch cho những bài tập về nhà đơn giản? Sẽ là tốt hơn nếu có ai đó giúp thực hiện việc này – bạn cùng lớp hoặc giáo viên? Nếu vậy, ClassShare for Android chính là ứng dụng nên cài.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com