Alper Barkmaz

EasyWords

EasyWords

  • 24/07/2015 14:08

EasyWords là công cụ nhỏ giúp bạn ghi nhớ từ vựng rất dễ dàng trong khi học một ngôn ngữ mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com