Alvise

FlickrPhotoSync FREE

FlickrPhotoSync FREE

  • 10/08/2015 16:37

FlickrPhotoSync for Android là công cụ đồng bộ hóa bộ nhớ thiết bị Android với ảnh Flickr.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com