Ambient Design Ltd.

ArtRage

ArtRage

  • 07/08/2015 04:53

ArtRage là một ứng dụng vẽ tranh sơn dầu, tranh nước… vốn rất quen trên WIndows và Mac, nay đã có mặt trên iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com