Amic Tools

Amic Email Backup

Amic Email Backup

  • 09/07/2015 10:54

Amic Email Backup là chương trình hỗ trợ việc sao lưu email từ các chương trình quản lí email như Outlook, Outlook Express, và Eudora…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com