Amnesiapps

Classes Lite

Classes Lite

  • 07/08/2015 09:58

Classes Lite for iOS – phần mềm quản lý thời gian biểu thông minh cho học sinh/sinh viên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com