Amorsoft

Amor Screen Capture

Amor Screen Capture

  • 29/07/2015 15:26

Amor Screen Capture là công cụ chụp ảnh bất kỳ bộ phận nào màn hình của bạn …


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com