Amped Wireless

Wi-Fi Analytics Tool

Wi-Fi Analytics Tool

  • 10/08/2015 01:18

Công cụ Amped Wireless Wi-Fi Analytics Tool sẽ phân tích mạng Wifi của bạn. Nó cung cấp đồ họa về tốc độ mạng và phân tích các kênh wifi nhằm giúp người dùng tối ưu hóa cài đặt mạng không dây.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com