AndByte

Magic Canvas

Magic Canvas

  • 10/08/2015 16:15

Magic Canvas for iOS cho phép người dùng tạo những bức ảnh tuyệt đẹp bằng cách thay đổi màu sắc ở vùng chọn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com