Andrea Marangoni

CheckP3

CheckP3

  • 09/07/2015 10:50

CheckP3 là chương trình gởi nhận email với nhiều tính năng. Hỗ trợ các tài khoản POP3, IMAP4, Hotmail, Firewall, chống thư rác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com