Andreas Hadjittofis

WiFinspect [Root]

WiFinspect [Root]

  • 08/08/2015 08:00

WiFinspect là công cụ dành cho chuyên gia bảo mật máy tính và người dùng cao cấp khác khi muốn giám sát mạng của mình hoặc mạng mình có phân quyền. Ví dụ, bạn có thể sử dụng ứng dụng này như một công cụ kiểm tra mạng, không phải là công cụ hack.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com