Andrew Warren

RGB Swatches Free

RGB Swatches Free

  • 07/08/2015 11:57

RGB Swatches Free for iPad là ứng dụng tạo bảng màu sử dụng các giá trị RGB, HSB, Grayscale, và Hex.


Personal Cookbook Free

Personal Cookbook Free

  • 07/08/2015 11:56

Personal Cookbook Free for iPad là ứng dụng được thiết kế để quản lý/lưu trữ offline các công thức nấu ăn cho iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com