AndroidAppTools

Easy Filter

Easy Filter

  • 08/08/2015 16:26

Easy Filter là ứng dụng chặn cuộc gọi điện thoại không mong muốn và tin nhắn văn bản từ điện thoại của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com