AngularTech

Angular Utilities

Angular Utilities

  • 21/07/2015 11:07

Angular Utilities là một công cụ hữu hiệu cung cấp cho người dùng một cách nhanh chóng để sửa chữa lỗi Windows và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com