Anna Koroleva

English Vietnamese Dictionary Free

English Vietnamese Dictionary Free

  • 29/07/2015 03:12

This is English – Vietnamese and Vietnamese – English Dictionary (điển Anh-Việt và Việt-Anh), containing 205000 translation articles.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com