AntlerTek

AntlerTek Photo Recovery

AntlerTek Photo Recovery

  • 03/08/2015 10:48

AntlerTek Photo Recovery là công cụ giúp bạn khôi phục các tập tin hình ảnh, video, âm thanh từ tất cả các loại phương tiện lưu trữ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com