Anton Gregorn

Draw and Show Lite

Draw and Show Lite

  • 06/08/2015 18:51

Draw and Show Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trình quản lý phác thảo và ghi chú toàn diện, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com