AntosDR

Wifi File Transfer

Wifi File Transfer

  • 09/08/2015 09:54

Wifi File Transfer là một ứng dụng cho phép bạn gửi và nhận các tập tin thông qua Wifi, Bluetooth. Nó đòi hỏi 2 người dùng kết nối với cùng một mạng không dây, và người gửi có thể gửi một tập tin đơn giản bằng cách chèn nhận địa chỉ IP, hoặc chọn tên người sử dụng nhận từ danh sách những người kết nối, sau đó, các tập tin sẽ được truyền đi càng sớm càng tốt. Ứng dụng nhận tập tin lưu trữ trong thư mục quy định trên bộ nhớ lưu trữ.


Karaoke – Sing Me (Free/Lite)

Karaoke – Sing Me (Free/Lite)

  • 08/08/2015 04:34

Bạn muốn hoàn toàn lưu một bài hát trong tâm trí, hoặc chỉ để vui chơi với các bài hát yêu thích của bạn… Karaoke – Sing Me cho phép bạn chơi hầu hết các định dạng phổ biến Karaoke!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com