Anuj Seth

YPOPs

YPOPs

  • 09/07/2015 09:45

YPOPs! là một ứng dụng cung cấp truy cập POP3 và SMTP tới Yahoo! Mail.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com